Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przeworsk

Urząd Gminy Przeworsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przeworsk.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki w postaci skanów dokumentów umieszczone przed 23 września 2020 roku w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • obrazy .jpg umieszczone przed 23 września 2020 roku mogą nie zawierać tekstu alternatywnego

Wyłączenia

 • Oświadczenia majątkowe nie stanowią dokumentu wytworzonego przez Urząd Gminy Przeworsk

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Wielgos.
 • E-mail: twielgos@przeworsk.net.pl
 • Telefon: 16 6487397

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przeworsk
 • Adres: 37-200 Przeworsk
  ul. Bernardyńska 1A
 • E-mail: sekretariat@przeworsk.net.pl
 • Telefon: 16 6487397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Dla osób z niepełnosprawnością  zostało zapewnione miejsce parkingowe bezpośrednio przed budynkiem.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.